60013735 2067248490041143 8723383082767351808 n

Were looking mentors

یکی از پروژه‌های گذشته در پریا 

یک پروزه کوتاه مدت توسط بنیاد تریلیوم انتاریو برای بانوان تازه وارد به کانادا توسط مربیان زن برگزار شد. در این برنامه به زنان تازه وارد چگونگی ورود به فرهنگ جامعه جدید و ارتباط و دوستیابی را آموزش می دهند

   

 

 
 
 
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved