برنامه‌های آتی 

21آوریل
04/21/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Farsi Class*
21آوریل
04/21/2018 - 11:00 am - 12:00 pm
Zumba Class*
23آوریل
04/23/2018 - 9:00 am - 3:00 pm
Youth Settlement*
23آوریل
04/23/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
23آوریل
04/23/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
23آوریل
04/23/2018 - 11:00 am - 12:00 pm
Zumba Class*
24آوریل
04/24/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
24آوریل
04/24/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Settlement Services*
24آوریل
04/24/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
25آوریل
04/25/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
25آوریل
04/25/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
25آوریل
26آوریل
04/26/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
26آوریل
04/26/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
26آوریل
04/26/2018 - 2:00 pm - 4:00 pm
Family and Individual Counselling*
27آوریل
04/27/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
27آوریل
04/27/2018 - 9:00 am - 4:00 pm
Seniors Club*
27آوریل
04/27/2018 - 9:00 am - 4:00 pm
THHC-Housing and Settlement
27آوریل
04/27/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
27آوریل
04/27/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Senior’s ESL Class*
28آوریل
04/28/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Farsi Class*
28آوریل
04/28/2018 - 11:00 am - 12:00 pm
Zumba Class*
30آوریل
04/30/2018 - 9:00 am - 3:00 pm
Youth Settlement*
30آوریل
04/30/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
30آوریل
04/30/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
30آوریل
04/30/2018 - 11:00 am - 12:00 pm
Zumba Class*
1می
05/01/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Skills For Change- Jobs in Trades
1می
05/01/2018 - 9:00 am - 5:00 pm
Settlement Services*
1می
05/01/2018 - 9:00 am - 6:00 pm
ESL Level 1 - 7*
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved