برنامه‌های آتی 

20ژانویه
01/20/2018 - 10:00 am - 11:00 am
Zumba Class*
20ژانویه
01/20/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Glass Painting & Patina Classes*
22ژانویه
01/22/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
22ژانویه
01/22/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
Citizenship Class*
23ژانویه
01/23/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
23ژانویه
01/23/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 5 - 7
24ژانویه
01/24/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
24ژانویه
01/24/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
Citizenship Class*
25ژانویه
01/25/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
25ژانویه
01/25/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 5 - 7
26ژانویه
01/26/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
26ژانویه
01/26/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 5 - 7
27ژانویه
01/27/2018 - 10:00 am - 11:00 am
Zumba Class*
27ژانویه
01/27/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Glass Painting & Patina Classes*
29ژانویه
01/29/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
29ژانویه
01/29/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
Citizenship Class*
30ژانویه
01/30/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
30ژانویه
01/30/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 5 - 7
31ژانویه
01/31/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
31ژانویه
01/31/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
Citizenship Class*
1فوریه
02/01/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
1فوریه
02/01/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 5 - 7
2فوریه
02/02/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
2فوریه
02/02/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 5 - 7
3فوریه
02/03/2018 - 10:00 am - 11:00 am
Zumba Class*
3فوریه
02/03/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Glass Painting & Patina Classes*
3فوریه
02/03/2018 - 10:00 am - 12:00 pm
Painting Class by Flora Bakhtiarmanesh - ADULTS*
3فوریه
02/03/2018 - 12:00 pm - 2:00 pm
Painting Class by Flora Bakhtiarmanesh - KIDS*
5فوریه
02/05/2018 - 12:30 pm - 3:30 pm
ESL Level 1 - 4
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved