:همکار ما در یونیورسیتی ستلمنت خدمات زیر را برای شما انجام میدهد 

تکمیل فرم درخواست اقامت دائم ، اجازه کار و فرم درخواست شهروندی .

پاسخ به پرسشهای شما در رابطه با پر کردن فرم درخواست ، و پیگیری فرمهای درخواست فرستاده شده برای اداره مهاجرت کانادا و شهروندی .

لطفا جهت گرفتن وقت قبلی با شماره داخلی ۱۰۸با ما تماس بگیرید

       flyer page 001 1   

 
 
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved