بنیاد پریا فوق برنامه‌ای بنام تغذیه، آموزش و زندگی برا ی سالمندان برگزارمی کند که در آن چگونگی مصرف غذاهای سالم،‌ خواندن برچسب غذا‌ها ،‌ آشپزی و تغذیه سالم را آموزش می دهد. در پایان شرکت کنندگان کتابچه‌ای حاوی دستورات غذایی سالم را نیز دریافت می کنند
 

Markham Cooks Project

 

              

                

                

 

 

 
 
 
 
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved