یک پروزه کوتاه مدت توسط بنیاد تریلیوم انتاریو برای بانوان تازه وارد به کانادا توسط مربیان زن برگزار می شود. در این برنامه به زنان تازه وارد چگونگی ورود به فرهنگ جامعه جدید و ارتباط و دوستیابی را آموزش می دهد

 

  

 
© 2015 Parya Trillium Foundation. All rights reserved