خدمات امور مهاجرین

خدمات مهاجرتی ما شامل کمک ، تکمیل و پیگیری برنامه های اقامت دائم ، درخواست مجوز کار ، فرایند درخواست شهروندی و مهاجرت ، AOSP ، ODSP و غیره می باشد.

لطفا برای اطلاعات بیشتر یا درخواست قرارملاقات با داخلی 108 تماس بگیرید.

حامیان و سرمایه گذاران ما