لیست تقدیر از اهداکنندگان

ما صمیمانه از حمایت سخاوتمندانه صدها نفر از افراد و سازمانهایی که در تمام این سالها از صمیم قلب از مأموریت ما حمایت کردند و با کمکهای خود کار ما را ممکن ساختند ، قدردانی می کنیم.

حامیان و سرمایه گذاران ما